Prot. Gemeente SS-LONGERHOUW-W

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Longerhouw

Tsjerkestreaming

PKN

Foargonger(s)

Ds. E.K. Zwerver

Adres

Adres: Buren
Postkoade: 8745 NA
Plak: Longerhouw

Website: www.pknssl.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.