ds. W. Andel

De HavenSondel

17 December, 11.00
Ochtenddienst

Tsjerke oan it DokLemmer

24 December, 09.30
Ochtenddienst