Broeksterwâld

Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld)

3 March, 14.30
Middagdienst
10 March, 09.30
Ochtenddienst
10 March, 14.00
Middagdienst
13 March, 14.30
Middagdienst
13 March, 19.30
17 March, 09.30
Ochtenddienst
17 March, 14.00
Middagdienst
24 March, 09.30
Ochtenddienst
24 March, 14.00
Middagdienst
29 March, 19.30
31 March, 09.30
Ochtenddienst
31 March, 14.00

Gereformeerde kerk Broeksterwâld–de Falom

10 March, 09.30
Ochtenddienst
13 March, 19.30

Biddag voor gewas en arbeid

17 March, 11.00
Ochtenddienst

m.m.v. gospelgroep Sign

24 March, 11.00
Ochtenddienst

Voorbereiding H.A.

28 March, 19.30

Viering H.A. Witte Donderdag

29 March, 19.30
Avonddienst

Goede Vrijdag

31 March, 10.45

Pasen

7 April, 09.30
Ochtenddienst
14 April, 09.30
Ochtenddienst

Petrusgemeente

3 March, 14.00
10 March, 09.30
Ochtenddienst
13 March, 19.30
17 March, 09.30
17 March, 14.00
24 March, 10.00

Bevestiging Ds. Errit Sjoerd van der Heide