Gereformeerd

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Kollumerzwaag

Tsjerkestreaming

Grifformeard

Foargonger(s)

ds. J.P. Strietman

Adres

Plak: Kollumerzwaag

Website: www.kerkinkollumerzwaag.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.