Vrije Evangelische gemeente

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Leeuwarden

Foargonger(s)

dhr. G. Riemersma

Adres

Adres: Zuidvliet 14
Postkoade: 8921 BL
Plak: Leeuwarden

Website: www.veg-leeuwarden.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.