Moarnstsjinst

Ynformaasje

Datum & tiid

05 februari, 09.30 u.

Foargonger

Eigen invulling

Tema

Oars as oars tsjinst

Mei meiwurking fan:

Heidenskipsters