Moarnstsjinst

Ynformaasje

Datum & tiid

24 oktober, 09.30 u.

Gastspreker

dhr K. Postma