Sint Piter kerk

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Grou/Jirnsum

Tsjerkestreaming

PKN

Foargonger(s)

da. Marije Hage

Tsjinsten

iedere zondagochtend 9.30 uur

Adres

Kontaktpersoan: Klaas Stelma
Tel: 0566-622732
E-mail: k.stelma@upcmail.nl
Adres: Kerkstraat 2
Postkoade: 9001 AA
Plak: Grou/Jirnsum

Website: www.sintpiterkerk.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.