Meinardskerk

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Minnertsga

Tsjerkestreaming

PKN

Foargonger(s)

ds. J.P. Lindeboom

Adres

Kontaktpersoan: D. Schotanus
E-mail: schot_msga@kpnmail.nl
Adres: Meinardswei
Postkoade: 9047 AA
Plak: Minnertsga

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.