Hoe wurket it?

Afbeelding onder

TsjerketsjinstenFryslân.nl hat as doel in up to date oersjoch te bieden fan alle tsjerketsjinsten yn Fryslân.

Tsjerken kinne sels harren gegevens oanleverje en behearje. De gegevens fan tsjerketsjinsten wurde ek wykliks publisearre yn it Friesch Dagblad.

Tsjerkeleden en/of oare minsken dy't ynteresse hawwe kinne op in maklik tagonklike wize sykje nei tsjerketsjinsten op plak, streaming of foargonger.

Troch jo te registrearjen by TsjerketsjinstenFryslan.nl kinne jo in eigen tsjerke ynstelle en op in maklike wize de tsjinten fan jo tsjerke werom fine.

De webside is ek tagonklik fia de Iphone Applikaasje.

TsjerketsjinstenFryslân.nl is in inisjatyf fan it Friesch Dagblad.

Afbeelding aan de rechterkant