dinsdag 07 april


Berltsum
PKN, Koepelkerk, 19.00 u., Stille Week commissie, Thema: Stille Week;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 19.30 u., commissie Eredienst;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 19.30 u., OWT;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 19.30 u., kommisje Stille week;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 19.30 u., ds. J. Stander, Thema: Vesperdienst Stille week;
Stiens
PKN, St. Vitus, 19.30 u., mw. T. de Vries, Thema: Vesper;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 19.30 u., Vesper;

woensdag 08 april


De Westereen
Menist, Doopsgezind, 19.00 u., Interkerkelijke Vesper;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 19.30 u., commissie Eredienst;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 19.30 u., kommisje Stille week;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 19.30 u., ds. R. Wollenberg, Thema: Vesperdienst Stille week;
Rottefalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 19.30 u., Ds. W. Tiemersma, Thema: Vesperdienst in Dorpskerk;
Stiens
PKN, St. Vitus, 19.30 u., mw. T. de Vries, Thema: Vesper;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 19.30 u., Vesper;

donderdag 09 april


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 19.30 u., ds. E. v.d. Sluis Joure., M.m.v: de Cantorij., H.A. ;
Alde- en Nijeberkeap
PKN, PKN, 19.30 u., ds. G. Martens, H.A. ;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 19.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Oudwoude, H.A. ;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 19.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 19.15 u., Ds P.R. van Commenee, H.A. ;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 19.30 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
Blije
PKN, Hervormde kerk, 19.30 u., ds. J.W. v. Dijken, H.A. ;
Boalsert
PKN, Gasthuiskerk, 19.30 u., ds. Gerrit van Reewijk, H.A. ;
Boarnburgum-Koartehimmen
PKN, Protestantse Gemeente, 19.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Witte Donderdag;
Boazum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 19.30 u., ds. S. Leene, H.A. ;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 19.30 u., ds. M. Hulzebos in de Nicolaastsjerke te Koarnjum (H.A.);
Broeksterwâld
PKN, Gereformeerde kerk, 19.30 u., ds. D. Schreurs, H.A. ;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 19.30 u., Ds.G Timmer, H.A. ;
Bûtenpost
PKN, Mariakerk, 19.00 u., ds G van Helden, H.A. ;
De Jouwer
Menist, Doopsgezind , 19.00 u., Ds. Cor Nijkamp;
De Westereen
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., da. A. Rekker-v.d. Werff;
PKN, Ferbiningstsjerke , 19.30 u., ds l.kramer, emmeloord, H.A. ;
Drachten
Evangelyske gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 19.30 u., Wilma Oosterhuis, H.A. ;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 19.30 u., ds. A.E. de Jong - Wiersema, H.A. ;
Droegeham
PKN, Walburgatsjerke, 19.30 u., Ds-lL-deRuiter;
Drylts
Menist, Doopsgezind, 17.00 u., ds. C. Nijkamp, H.A. ;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 19.30 u., ds A. Landman, H.A. ;
Easterwâlde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 19.30 u., ds. J.S. Kortleve, Thema: Witte Donderdag in de Dorpskerk, H.A. ;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 19.30 u., Ds. W. Andel, Thema: Gezamenlijke. dienst met Parrega in Parrega, H.A. ;
Feanwâlden
Soarchynstelling , Talma huis, 10.30 u., ds. K. van Marrum;
Flylân
PKN, PKN, 19.30 u., ds F. H. Weeda;
Frjentsjer
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 19.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Witte donderdag, M.m.v: liturgie werkgroep, H.A. ;
PKN, Martinikerk, 19.00 u., ds. S. Ypma, H.A. ;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 19.30 u., da. H. Post, H.A. ;
Gerkeskleaster-Strobos
Herfoarme, Hervormde kerk, 19.30 u., ds.J. Van Buuren, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
Haskerhoarne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 19.00 u., Ds Jan Finnema, H.A. ;
Heech
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide, Thema: Witte Donderdagviering;
PKN, Haghakerk, 19.30 u., Ds. A. Warnar , H.A. ;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 19.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger, H.A. ;
Holwert-Blije
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., Ds. R. B. Workel, H.A. ;
Hylpen
PKN, PKN, 19.30 u., ds. O.C. Kerssen, H.A. ;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 19.30 u., ds. F. Haverschmidt, H.A. ;
Jobbegea/Skuorregea/Hoarnstersweach
PKN, PKN, 19.30 u., ds. P.W. Hulshof, H.A. ;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 19.30 u., ds F. de Hoop, H.A. ;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 19.30 u., ds. J. Stander, Thema: Witte donderdag, H.A. ;
Koudum
PKN, Martinikerk, 19.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw, H.A. ;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 19.00 u., Henk Wieringa; Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Ongezuurde Broden”;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 19.45 u., Klaas Boersma, Thema: Witte Donderdag;
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., ds. R. Akse;
Menaam
PKN, PKN, 19.30 u., ds. J.P. van Olffen, H.A. ;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 19.30 u., Joke van Voorst;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 19.30 u., ds. J.G. Arensman, Thema: Witte Donderdag, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes, H.A. ;
Noardburgum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., ds M.E . Buitenhuis, H.A. ;
PKN, PKN, 19.30 u., * *, H.A. ;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.30 u., ds. W. Heeren, H.A. ;
PKN, Heemstra State, 09.30 u., ds. H. Vlasman, H.A. ;
Oerterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 19.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Witte donderdag. Online dienst, H.A. ;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 19.30 u., geen dienst, H.A. ;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 19.30 u., ds. J. de Gier, H.A. ;
Rottefalle
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., Wilma Tiemersma-Veenstra, H.A. ;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 19.30 u., Ds. W. Tiemersma, Thema: Dienst in Dorpskerk, H.A. ;
Sibrandabuorren
PKN, De Lege Geaën Sibrandabuorren, 19.30 u., ds. J. Majoor, H.A. ;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 19.30 u., ds. L. Weima, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
St. Anne
PKN, Van Harenskerk, 19.30 u., Commissie Eredienst/ds. Gijs Muilwijk, Thema: Paascyclus;
Stiens
PKN, St. Vitus, 19.30 u., ds. J.D.Th. Wassenaar, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
Soarchynstelling , Skilhiem, 15.30 u., ds. M. Hulzebos, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
Stynsgea
PKN, Augustinitsjerke, 19.30 u., ds. P. Beintema, Thema: Witte Donderdag, H.A. ;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 19.30 u., ds. S. Hofstra, H.A. ;
Surhústerfean
PKN, De Flambou, 19.30 u., Geen dienst;
Terkaple
PKN, PKN, 19.30 u., da. Christien Ferrari-van Schuppen, H.A. ;
Tytsjerk
PKN, PKN, 19.30 u., ds. Binne van der Boon, H.A. ;
Wâlterswâld
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 19.30 u., ds. J. van der Veen, H.A. ;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 19.30 u., ds. A. Vriend;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 19.30 u., ds. A. van Harten - Tip, Thema: Witte donderdag, H.A. ;
Winsum
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 19.30 u., ds. J. van der Velden, Baard, M.m.v: Cantorij, H.A. ;
PKN, Gereformeerde kerk, 19.30 u., ds.D. de Boer, H.A. ;
Wûns
PKN, Prot. Gem. SSL-WONS, 19.30 u., ds. E.K Zwerver, H.A. ;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 19.00 u., ds W. de Boer-Romkema, M.m.v: projectkoor, H.A. ;

vrijdag 10 april


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 19.30 u., ds. E. v.d. Sluis Joure.;
Alde- en Nijeberkeap
PKN, PKN, 19.30 u., ds. G. Martens;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 19.30 u., -, H.A. ;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 19.30 u., ds. M. Mook;
Baard
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Baard), 19.30 u., ds. J. Hilverda, M.m.v: Cantorij;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 19.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 19.15 u., ds E. van Veen;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 19.30 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Goede Vrijdag;
Blauhûs
Rooms-katholyk, St. Vitusparochie, 15.00 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Kruisweg Goede Vrijdag;
Blije
PKN, Hervormde kerk, 19.30 u., * *;
Boalsert
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 20.00 u., Peter Kitsz, avondmaalsviering;
PKN, Gasthuiskerk, 19.30 u., dhr. Pieter Dijkstra;
Boarnburgum-Koartehimmen
PKN, Protestantse Gemeente, 19.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Goede Vrijdag;
Boelensloane
Fuortset Grifformearden, vGKN, 19.30 u., Ds. M.Koppe -Dokkum- Goede Vrijdag;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 19.30 u., da. Y. Riemersma-Beintema, H.A. ;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 19.30 u., Liturgiegroep in de Nicolaastsjerke te Koarnjum;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 19.30 u., ds. G.J. Capellen;
PKN, Gereformeerde kerk, 19.30 u., A.J.J. van Vliet;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 19.30 u., Drs. T. R. A. Simonides;
Bûtenpost
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., G.A. Heek;
PKN, Kruiskerk, 19.30 u., Ds. R. van Dam;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 19.30 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Bonifatiuskerk, 19.30 u., Ds. G.J. Otter;
De Harkema
Frije Evangelyske gemeente, Kerk Harkema, 19.30 u., zr. Froukje Wesseling-Schilstra;
De Jouwer
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., br. R. Walinga, Leeuwarden, H.A. ;
De Westereen
PKN, Ferbiningstsjerke , 19.30 u., dhr.R de Roos;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 19.00 u., pastor T. Bosma, H.A. ;
Frije Bapt. Gemeente, Nehemia, 19.30 u., br. K. Postma, H.A. ;
Drachten
Evangelyske gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 19.30 u., Willem Boorsma;
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 19.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Goede Vrijdag/ Avondmaal;
Grifformearde gemeente, Jeruzalemkerk, 19.30 u., leesdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 19.30 u., ds. J.H. Tempelman; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 19.30 u., Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl;
Herfoarme, Kapelgemeente, 17.00 u., Ds. F. Pierik, H.A. ;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., stud. S. Buth, videodienst;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 19.30 u., ds. A.Elverdink;
Driezum
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., ds. J.J. Verwey, Thema: ivm coronavirus, alleen via internet te beluisteren;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 19.30 u., Ds. M.J. van Keulen, Thema: Goede Vrijdag, internet dienst;
PKN, Walburgatsjerke, 19.30 u., D.s.J.G.Arensman;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 19.30 u., Ds U Tjallingii;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 19.30 u., ds. F.G. Fink;
Easterwâlde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 19.30 u., ds. J.S. Kortleve, Thema: Goede Vrijdag, M.m.v: Ancora;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 19.30 u., Liturgiecommissie, Thema: Gezamenlijke dienst met Parrega in Exmorra;
Feanwâlden
Soarchynstelling , Talma huis, 10.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Flylân
PKN, PKN, 19.30 u., ds F. H. Weeda;
Frjentsjer
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 19.30 u., br. C. Schaafsma, H.A. ;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 19.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Goede Vrijdag;
PKN, Martinikerk, 19.00 u., ds. M.R. Veen;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 19.30 u., ds. W. Heeren;
Gerkeskleaster-Strobos
Herfoarme, Hervormde kerk, 19.30 u., mw. W. Marinus, Thema: Goede Vrijdag;
Goaiïngea
PKN, De Lege Geaën Goënga, 19.30 u., dhr. E. v. Halsema;
Haulerwyk/Waskemar
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 19.30 u., Br. Luut Lise;
Heech
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Goede Vrijdag viering oecumenisch;
PKN, Haghakerk, 19.30 u., Ds. A. Warnar ;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 19.30 u., Dhr. H. Giliam. Pingjum.;
Holwert-Blije
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., Mw A. Hoekstra- Rondaan;
Hurdegaryp
Soarchynstelling , Bennemastate, 10.30 u., ds. H. Nobbe;
Hylpen
PKN, PKN, 19.30 u., * *, M.m.v: lezingen gemeenteleden;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 19.30 u., ds. F. Haverschmidt, M.m.v: ensemble Looft de Heer;
It Hearrenfean
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., br. J.C. Bakker;
Nederlânsk-grifformeard , Nederlands-gereformeerd, 19.30 u., Ds. J. Uit de Bosch, H.A. ; Nederlands-gereformeerd, 19.30 u., Ds. J. Uit de Bosch, H.A. ;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 19.30 u., ds. J. Stander, Thema: Goede Vrijdag ; Meckama State, 16.00 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Goede Vrijdag , H.A. ;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 19.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 19.30 u., Denis van der Bijl;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 19.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Jesus is King, M.m.v: Elvis E.; City Life Church Leeuwarden, 21.30 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Jesus is King, M.m.v: Elvis E.;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 20.00 u., Richard Santinge, Thema: Goede Vrijdag, H.A. ;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., Ev. S. de Visser - Videodienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 19.30 u., ds. S.S. Braaksma, Thema: Goede Vrijdag, H.A. ;
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., mw. ds. T. Hiemstra;
PKN, Pelikaankerk, 19.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 19.30 u., ds. Joh. Bakker, Thema: Goede Vrijdag, H.A. ;
Menaam
PKN, PKN, 19.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 19.30 u., Pastor A. Adema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 19.30 u., dhr. J. van der Meer, Thema: Goede Vrijdag, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 19.30 u., Ibo Pheifer ;
Noardburgum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., * *;
PKN, PKN, 19.30 u., * *;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 19.30 u., Ds. Douma - van der Molen (Leek);
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 15.00 u., mw. G. van der Galiën;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 19.30 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 19.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Goede vrijdag Online dienst, M.m.v: dhr. C. Tolsma;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 19.30 u., geen dienst;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 19.30 u., Liturgiecommissie .;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Liturgiecommissie ., Thema: Goede Vrijdag, M.m.v: Jan Mulder en liturgie groep Reahûs;
Rottefalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 19.30 u., Kerkenraad, Thema: Goede Vrijdag;
Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 19.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 19.30 u., ds. L. Weima, Thema: Goede Vrijdag;
Snits
*, St. Martinuskerk, 15.00 u., Pastoor Van der Weide, Thema: Kruisweg op Goede Vrijdag; St. Martinuskerk, 19.00 u., Pastoor Van der Weide, Thema: Kruisverering Goede Vrijdag;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 19.30 u., ds. H.J. Siegers, H.A. ;
PKN, Oosterkerk, 19.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Soarchynstelling , Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. J.J. Smit;
St. Anne
PKN, Van Harenskerk, 19.30 u., Commissie Eredienst/ds. Gijs Muilwijk, Thema: Paascyclus;
Stiens
PKN, St. Vitus, 19.30 u., ds G.P.R. Pennekamp, Thema: Goede Vrijdag;
Stynsgea
PKN, Augustinitsjerke, 19.30 u., ds. P. Beintema, Thema: Goede Vrijdag;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 19.30 u., Vesper;
Surhústerfean
PKN, De Flambou, 19.30 u., Geen dienst;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 19.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier, Thema: Goede Vrijdag Heilig Avondmaal;
Twizel
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Regenboog, 19.30 u., T. Groenveld;
Tytsjerk
PKN, PKN, 19.30 u., ds. Binne van der Boon;
Wâlterswâld
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 19.30 u., dhr L. Blees;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 19.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: Goede vrijdag;
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., Ds. J. A. Mol;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend; Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 19.30 u., Dhr. R. Siderius;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 19.30 u., Kerkenraad , Thema: Goede Vrijdag;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 19.30 u., viering zonder voorganger .;
Wolsum
PKN, Pancratiuskerk Wolsum, 19.30 u., ds. Roosenboom, H.A. ;
Wolvegea
PKN, Kerk op de Hoogte, 19.15 u., ds K.J. Faber, Thema: Kerkdienst gemist uitzending, H.A. ;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 19.30 u., ds W. de Boer-Romkema, M.m.v: projectkoor;

zaterdag 11 april


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 21.00 u., ds. E. v.d. Sluis Joure., M.m.v: de Cantorij.;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 21.00 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Westergeest, H.A. ;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 21.00 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 21.30 u., Ds. Y. Slik;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 22.00 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Paaswake, H.A. ;
Blauhûs
Rooms-katholyk, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Paaswake;
Blije
PKN, Hervormde kerk, 21.00 u., * *;
Boalsert
PKN, Gasthuiskerk, 21.00 u., eigen leiding;
Boarnburgum-Koartehimmen
PKN, Protestantse Gemeente, 20.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Stille Zaterdag;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 21.30 u., liturgiegroep in de Hoekstien te Britsum, paaswake;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 21.00 u., Ds.G Timmer;
Bûtenpost
PKN, Mariakerk, 21.00 u., ds G van Helden, Thema: Paaswake, H.A. ;
Drachten
Messiaanske gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo Kraak;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 19.30 u., zr. M. Visser-Bakker; Protestantse gemeente, 19.30 u., zr. M. Visser-Bakker; Protestantse gemeente, 19.30 u., zr. M. Visser-Bakker;
Droegeham
PKN, Walburgatsjerke, 22.00 u., Mw.Andrea-Plantinga;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 21.30 u., Ds T.T Osinga;
Easterlittens
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 20.30 u., ds. J. Hilverda, M.m.v: Cantorij;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 20.30 u., Mevr. S. Aardema, Thema: Gezamenlijke dienst met Parrega in Parrega;
Flylân
PKN, PKN, 22.30 u., ds F. H. Weeda;
Frjentsjer
PKN, Martinikerk, 22.00 u., ds. S. Ypma;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 21.00 u., commissie Eredienst;
Heech
*, Jozefkerk, 21.30 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Paaswake;
PKN, Haghakerk, 21.30 u., Ds. A. Warnar ;
Holwert-Blije
Menist, Doopsgezind, 21.00 u., Ds. R. B. Workel;
Hylpen
PKN, PKN, 19.30 u., * *, M.m.v: lezingen gemeenteleden;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 21.00 u., ds. F. Haverschmidt;
Jobbegea/Skuorregea/Hoarnstersweach
PKN, PKN, 20.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 21.00 u., ds. J. Stander, Thema: Stille Zaterdag;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 19.00 u., Henk Wieringa; Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Rob Duijzer, Thema: “Chol Hamo’ed Pesach”;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 21.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Menaam
PKN, PKN, 20.00 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 20.30 u., Joke van Voorst;
Oerterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 19.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Stille zaterdag Online dienst, M.m.v: Looft de Heer;
Offenwier
PKN, De Lege Geaën Offingawier, 21.30 u., Ds. E.P. van der Veen;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 21.30 u., geen dienst;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 19.30 u., Liturgiecommissie .;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 20.30 u., Pastoor Van der Weide, Thema: Paaswake;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 21.00 u., ds. L. Weima, Thema: Stille Zaterdag;
Snits
*, St. Martinuskerk, 22.15 u., Pastoor Van der Weide, Thema: Paaswake;
Messiaanske gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Jak Verwaal;
St. Anne
PKN, Van Harenskerk, 19.30 u., Commissie Eredienst/ds. Gijs Muilwijk, Thema: Paascyclus;
Stiens
PKN, St. Vitus, 21.30 u., mw. T. de Vries, Thema: Paaswake.;
Stynsgea
PKN, Augustinitsjerke, 19.30 u., ds. P. Beintema, Thema: Stille Zaterdag;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 19.30 u., Vesper;
Surhústerfean
PKN, De Flambou, 21.00 u., Geen dienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 19.30 u., ds. Binne van der Boon;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 19.30 u., Kerkenraad , Thema: Stille zaterdag;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 19.30 u., kerkenraad;

zondag 12 april


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. E. v.d. Sluis Joure.;
Alde- en Nijeberkeap
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Martens;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., -;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Oudwoude;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 10.00 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., . .;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Pasen;
Bitgum
PKN, Bitgum, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt, M.m.v: Sjongkoar Halleluja;
Blije
PKN, Hervormde kerk, 10.00 u., ds. A. Elverdink;
Boalsert
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Dirk Jan de Rouwe;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 10.00 u., ds. Gert Pennekamp;
Boarnburgum-Koartehimmen
PKN, Protestantse Gemeente, 10.00 u., Ds. E. Kronemeijer;
Boelensloane
Fuortset Grifformearden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.Sijtsma-van Oeveren- 1e-Paasdag;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., drs. T. Simonides;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Drs. T. R. A. Simonides;
Bûtenpost
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., T. Groenveld;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. S. Boukes;
De Harkema
Frije Evangelyske gemeente, Kerk Harkema, 09.30 u., ds. M. Koppe, M.m.v: Credo;
De Jouwer
*, Volle Evangelie Gemeente Nij Libben, 10.00 u., Rob van der Zwaag;
Menist, Doopsgezind , 09.30 u., Ds. Cor Nijkamp, M.m.v: Doopsgezind kerkkoor;
Soarchynstelling , De Flecke, 10.15 u., dhr. B. Boersma;
De Lege Geaën Gau
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Lemmer
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken;
De Westereen
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds A.C. van der Wekken;
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., dienst in DG Damwâld;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Aart Langevoort, Thema: Via livestream;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw; Ferbiningstsjerke , 19.30 u., paasjubel;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., dhr. A. Overdiep;
Frije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Dolsterhuzen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Drachten
Evangelyske gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Marja Krans, Thema: Paasviering start met paasontbijt;
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Paasochtend; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Paasochtend; Bethel, 19.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Pasen met de zandkunstenaar;
Grifformearde gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., leesdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman, H.A. ; De Fontein, 14.00 u., Ds. B. Bloemendal; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl;
Herfoarme, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. C.A. den Hertog, videodienst;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mevr. A.I.S. de Vries;
Driezum
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., dhr. J.C.A. van den Berge;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum), Thema: ivm coronavirus, alleen via internet te beluisteren;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, Thema: 1e Paasdag, internet dienst;
PKN, Jacob Tsjerke, 10.00 u., D.s.J.G.Arensman;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. mw. J. v.d. Veen;
Easterwâlde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 10.00 u., ds. J.S. Kortleve, Thema: Pasen;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Leiding kinderkerk, Thema: Afsluiting 40 dagen-project kinderkerk;
Feanwâlden
Soarchynstelling , Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Frjentsjer
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., dhr. J. v.d. Schoot;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. M.R. Veen;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., dhr. J.N. Dijkshoorn;
Gerkeskleaster-Strobos
Herfoarme, Hervormde kerk, 09.00 u., mw. Fr. Wesseling-Schilstra, Thema: Paasmaaltijd;
Harns
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, Thema: Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwyk/Waskemar
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
Evangelysk, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr. Frans van Herwijnen;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Internetdienst mw. R.C. de Vries-Martini;
Heech
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger;
Hurdegaryp
Soarchynstelling , Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
Hylpen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
It Hearrenfean
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Th. Oosterhuis, H.A. ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. P.K. van de Kamp;
Nederlânsk-grifformeard , Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: Paasmorgen;
Kollumersweach
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Jacob Wubs;
Baptiste , De Thuishaven, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., mw M.W. van Hal;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 09.30 u., Jelmer Woudstra, Thema: In een Koninkrijk ver, ver weg; City Life Church Leeuwarden, 11.30 u., Jelmer Woudstra, Thema: In een Koninkrijk ver, ver weg; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Pasen - Doopdienst;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser - Videodienst; Gereformeerde Gemeente, 11.30 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser - Videodienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., ds. S.S. Braaksma, Thema: Pasen; De Morgenster, 16.30 u., Ds. H.J.J. Pomp, Thema: Pasen;
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben, Thema: Pasen!, M.m.v: Vocaal Ensemble;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Christian Sandner, Thema: Pasen;
PKN, Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo, Thema: Pasen;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Joke van Voorst;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds. H.F. de Vries, Thema: 1e paasdag, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Noardburgum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. G. Bruinsma Frieschepalen;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 09.30 u., Dhr. K. de Lange (Marknesse); vGKN, 19.00 u., Dhr. H. Kamphuis (Emmeloord), M.m.v: m.m.v. United in Christ;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld, H.A. ; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. T. K. van Eerden;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Eerste Paasdag Online dienst, M.m.v: fam. Krol;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Reduzum
Herfoarme, Reduzum Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Rottefalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. E.C. Rooseboom uit Drachten, Thema: Paaszondag;
Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. L. Weima;
Snits
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers, Thema: Pasen;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Soarchynstelling , Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. J.J. Smit;
St. Anne
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., ds. Gijs Muilwijk;
St. Jansgea
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries-Terpstra, Kerkomroep.nl;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhústerfean
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., viering zonder voorganger ., Thema: Paasontbijt;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Geen dienst;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier, Thema: Eerste Paasdag, M.m.v: m.m.v. bgb Foar Jo;
Suwâld
PKN, PKN, 11.00 u., ds. B. van der Boon;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., Ds Peter Ros;
Twizel
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Regenboog, 09.30 u., M. van Rijswijk; De Regenboog, 14.00 u., T.P. Nap;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Wâlterswâld
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., dhr L. Blees;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds T. Dijkema;
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., Ds. J. A. Mol; Hervormd, 14.00 u., Ds. J. C. A. vd Berge;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., da. J. Douma-v.d. Molen, Thema: Pasen;
Winsum
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. J. Hilverda, M.m.v: Cantorij;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., drs. A.J. Fraanje;
Wolvegea
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: Kerkdienst gemist uitzending;
Wynjewâld
Herfoarme, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr. M. van Heijningen, Thema: Paaszondag;

Friese diensten

Er zijn aankomende zondag geen Friese diensten

Bijzondere diensten

dinsdag 07 april


Snits
PKN, Martinikerk, 19.30 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Avondgebed;

woensdag 08 april


Berltsum
PKN, Koepelkerk, 19.00 u., Stille Week commissie, Thema: Stille Week;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 19.30 u., OWT;
Snits
PKN, Martinikerk, 19.30 u., ds. F.H. Welbedacht, Thema: Avondgebed;

donderdag 09 april


Berltsum
PKN, Koepelkerk, 19.30 u., Ds. E.P. v.d. Veen, Oldemarkt, H.A. ;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Petrusgemeente, 19.30 u., ds. D.J. Steensma;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 19.30 u., ds. J. Miedema, H.A. ;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 19.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: onlin/via kerkomroep;
Drachten
Messiaanske gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jan de Boer, Thema: 1e dag ongezuurde broden;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 19.30 u., ds. J. Wielenga, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Ljouwert
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 19.00 u., Drs H. Carlier;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 19.30 u., ds. J.F. Mol, H.A. ;
Snits
PKN, Martinikerk, 19.30 u., ds. J.W. Nieboer, H.A. ;
Suwâld
PKN, PKN, 19.30 u., ds. D.G. Posthuma, H.A. ;

vrijdag 10 april


Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 19.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Westergeest;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 19.30 u., Stille Week commissie, Thema: Goede Vrijdag;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Petrusgemeente, 19.30 u., Stud. Ganpat Berrevoets;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 19.30 u., m.m.v. gemeenteleden;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 19.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;
Drachten
Baptiste , Elim, 19.30 u., Ds. Bert Wijchers;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 19.30 u., Mw. A. Stork, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 19.30 u., ds F. de Hoop;
Kollumersweach
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 19.00 u., Gerrit Lolkema;
Baptiste , De Thuishaven, 19.00 u., dhr. J. Dijkstra, M.m.v: Br. P. van Hijum;
Koudum
PKN, Martinikerk, 19.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Ljouwert
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 19.30 u., drs. M.B. Visser;
Leger des Heils, Leger des Heils, 19.30 u., kapt. Jeroen Herben, Thema: Goede Vrijdag!, M.m.v: Vocaal Ensemble;
Longerhou
PKN, Prot. Gemeente SS-LONGERHOUW-W, 19.30 u., ds. E.K Zwerver, Thema: Goede Vrijdag;
Lutkewierum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 19.30 u., Ds. C. Corporaal;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 19.30 u., ds. J.F. Mol;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 19.30 u., ds. I. Verburg;
Snits
PKN, Zuiderkerk, 19.30 u., Jeugdpastor Rene de Vries, Thema: Geestdriftdienst;
Surhústerfean
Menist, Doopsgezind, 19.30 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra, Thema: Goede vrijdag;
Suwâld
PKN, PKN, 19.30 u., dhr. J. Brandsma;
Wynjewâld
Herfoarme, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 19.00 u., Ds. H.J.C.C.J. Wilschut Bovensmilde, Thema: Goede Vrijdag viering HA;

zaterdag 11 april


Aldehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 22.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: Paaswake;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 21.30 u., dhr. T.R.A. Simonides, Thema: Stille Zaterdag;
Britswert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Britswert, 21.00 u., ds. S. Leene;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 19.30 u., m.m.v. gemeenteleden;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 22.00 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 21.00 u., .., Thema: Taizédienst;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 21.30 u., ds F. de Hoop;
Koudum
PKN, Martinikerk, 20.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 22.00 u., ds. J.F. Mol;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 21.00 u., OWT;
Snits
PKN, Martinikerk, 21.00 u., ds. J.W. Nieboer, Thema: Paaswake;

zondag 12 april


Aldehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: Paasmorgen;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., dhr. ds. A. Terlouw, Thema: 1e paasdag;
Boazum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;
De Jouwer
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., br. R. Walinga, Leeuwarden;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Divers., Thema: Ieder heeft iets dienst.;
Drachten
Baptiste , Elim, 10.00 u., Ds. Piet Brongers;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Drylts
Evangelysk, Welcome Home Church, 09.30 u., Anno en/of Jeannet Dotinga, Thema: Paasviering;
Menist, Doopsgezind, 11.00 u., ds. C. Nijkamp;
Frjentsjer
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Pasen;
Heech
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker, Thema: Paasfeest;
Longerhou
PKN, Prot. Gemeente SS-LONGERHOUW-W, 09.30 u., ds. E.K Zwerver, Thema: Pasen;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 09.30 u., Ibo Pheifer ;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker, Thema: Paas Cantate, M.m.v: koor God is mijn lied;
Rottefalle
Menist, Doopsgezind, 09.00 u., Wilma Tiemersma-Veenstra;
Stynsgea
PKN, Augustinitsjerke, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Wûns
PKN, Prot. Gem. SSL-WONS, 11.00 u., ds. E.K Zwerver, Thema: Pasen, M.m.v: muziekkorps Hosanna;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 06.00 u., ds W. de Boer-Romkema, M.m.v: projectkoor, H.A. ; St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema, M.m.v: Brassband Wirdum;

Diensten buiten Friesland

donderdag 09 april


De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 19.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: onlin/via kerkomroep;

vrijdag 10 april

Ontmoetingskerk, 19.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 19.30 u., ds. M. Krooneman;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 19.30 u., leesdienst;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 19.30 u., Geen diensten ivm het coronavirus .;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 19.30 u., Drs. E. Akkerman, H.A. ;
Zuidhorn
Kristengemeente, Christengemeente, 19.30 u., br.H.v.d.Naald, Thema: Goede Vrijdag. H.A., H.A. ;

zaterdag 11 april


De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 22.00 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;

zondag 12 april


Beetstersweach/Olterterp
Soarchynstelling , Talant Trefpunt, 10.30 u., ds. Annemarie Klomp- Hogeterp, Thema: Pasen;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., Ds. R. Lafeber, Thema: online/via kerkomroep;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. A. v. Herk;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., Geen diensten ivm het coronavirus .; Eben Haezer, 19.00 u., Geen diensten ivm het coronavirus .;
Warns
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. Joke Van Voorst;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Kristengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.J.Bolt, Thema: Paaszondag;