donderdag 18 juli


Jirnsum
Rooms-katholyk, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

vrijdag 19 juli


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., dhr. J. van der Meer;

zaterdag 20 juli


Boalsert
Rooms-katholyk, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
Messiaanske gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo Kraak;
Heech
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Ljouwert
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Richard Santinge, Thema: “Balak, intentie” ;
Rooms-katholyk, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Sânde Dei Advintisten, Adventkerk , 11.00 u., br. H. Koning;

zondag 21 juli


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 11.00 u., ds. A.C. Meesters Steggerda.;
Ald- en Nijhoarne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof, M.m.v: in Mildam of jubbega;
Alde- en Nijebiltdyk/Nij Altena
PKN, PKN, 09.30 u., P. Knijff;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. F.J. Daane;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom;
Aldegea (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Aldemardum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Aldskoat
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. W. Bloemendaal;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Sj. vd Meulen, Kollumerzwaag, Thema: kerk Oudwoude;
Appelskea
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert, H.A. ;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blauhûs
Rooms-katholyk, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., * *;
Blije/Holwert
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds S. de Vries; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Jongsma;
Boalsert
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Jeroen voor ''t Hekke;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
Kristengemeente, Petra, 10.00 u., Klaas Boersma;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd);
Rooms-katholyk, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Boarnburgum-Koartehimmen
Fuortset Grifformearden, vGKN, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit; vGKN, 13.45 u., ds. M. Koppe;
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., da. C. Nicolay, M.m.v: In Kortehemmen;
Boelensloane
Fuortset Grifformearden, vGKN, 10.00 u., Br. F.van Neerbos.;
Boerum
PKN, B/M/W., 11.00 u., ds. H.F. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., dhr. G. W. Abma in de Nicolaastsjerke te Koarnjum, Fryske tsjinst;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds H.D. Rietveld; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds H.D. Rietveld; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. vd Meer;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 10.00 u., Drs. T. R. A. Simonides, Thema: dienst in Foswert te Ferwert;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. J. Glas;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma uit Dokkum;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Mevr. E. de Vries, Pastor;
Bûtenpost
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., C. van Breemen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. A.G. Bruijn, Uithuizen;
Kristengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Pieter van Rest;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds J.Mak;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., Dienst in Buitenpst;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 11.00 u., ds. J. Bakker;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Bakker, Feanwâlden;
De Broek
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;
De Gaastmar
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. Boomsma;
De Harkema
Fuortset Grifformearden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr.M.Claus uit Harkema in vGKN gemeente;
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Geen dienst, M.m.v: Gezamenlijke dienst in vGKN Harkema;
De Jouwer
*, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. van Weeghel, Nunspeet;
Menist, Doopsgezind , 09.30 u., br Casper jonker;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., Ds Peter Ros;
Soarchynstelling , De Flecke, 10.15 u., Ds. M. Mink;
De Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J.A. Brussaard; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.E.J. Terpstra; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds .I. van der Pol, Woudsend;
de Pein
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. H.G. Gunnink; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds. H.W. van Egmond;
De Pomp
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. A. Plantinga;
De Westereen
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., William Boné;
PKN, Ferbiningstsjerke , 11.00 u., ds.J.P.Strietman;
De Wilp/Sigerswâld
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. M. Klomp; Oosterkerk, 09.30 u., ds. A. de Vries;
Doanjum
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Mevr.M.Gort;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 11.00 u., dienst in Dogeraheem; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Tanoesetiko.; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., br. T. Zaal;
Frije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. J. Wijnja;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. J. Jongsma;
Kristengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is trouw, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
PKN, De Fontein, 9.30 u., * *; De Herberg, 9.30 u., * *; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., Ds. D. Kruyt; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Sikehûs, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Soarchynstelling , Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Dolsterhuzen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. T de Heer, Oosterzee;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Arie Romkes;
Evangelyske gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Marja Krans;
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Zomer@Bethel; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Zomer@Bethel;
Grifformearde gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., E. Bakker; Jeruzalemkerk, 19.00 u., E. Bakker;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., Kand. M.W. van der Veen, Kampen; De Fontein, 14.00 u., Kand. M.W. van der Veen, Kampen;
Herfoarme, Kapelgemeente, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds H.P. Brandsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds H.P. Brandsma;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
PKN, De Arke, 09.30 u., dhr. C. Staal ; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H.W. Vijver ; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong, Thema: Zomerzangdienst;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., br. G. Stienstra. ;
Driezum
Grifformeard, Gereformeerd, 09.30 u., Ds. T. Huttenga;
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Driezum-Walterswâld
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. H.J. Siegers;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Drylts
Evangelysk, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra; PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Eanjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Earnewâld
*, Prot. gem., Agnes kerk, , 09.30 u., Fr. Wesseling in de E.H. kerk;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mevr J v Dijken;
Easternijtsjerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Easterwâlde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. D. de Vries Drachten;
Eksmoarre/Allingawier
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. M. Mook, Thema: Gez. dienst met Parrega/Tjerkwerd in Parrega;
Feanwâlden
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.J.K.G. Ruiter; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D.J.K.G. Ruiter;
Soarchynstelling , Talma huis, 11.00 u., mevr. A. Plantinga;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. W. de Jong;
Frjentsjer
Frije Bapt. Gemeente, Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jelmer Bijlstra, Damwoude;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. F.J. Daane;
Fryske Peallen
Fuortset Grifformearden, vGKN , 09.30 u., ds. F.de Jong; vGKN , 13.45 u., ds. A. van Harten-Tip;
Grifformearde tsjerke frijmakke, de Paedwizer, 14.00 u., G. Bruinsma;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., ds. J.M. Baaij;
Gerkeskleaster-Strobos
Herfoarme, Hervormde kerk, 17.00 u., ds. K. G. Pieterman, M.m.v: organist mevrouw Anneke Renkema;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J.N. Jurjens;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 10.00 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: Dienst in Verzorgingshuis Foswert te Ferwert;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harich-Rugehuzen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harns
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. F. Bandstra;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., lees dienst;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., mw. S. Aardema dienst Grote Kerk Harlingen;
Haskerhoarne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 09.30 u., dhr Alex Brinkman, Lunteren, Thema: Zomerthema: de Bergrede;
Haulerwyk/Waskemar
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Luut Lise;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., mw. I. Baron, Veenhuizen;
Heech
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. H Strubbe;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Holwert
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., A.J. van der Wiel;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds.D.Posthuma,Burgum;
Soarchynstelling , Bennemastate, 15.30 u., ds. W. Heeren;
Hylpen
PKN, PKN, 09.30 u., C. Akkerboom-Hondema;
Ie
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Drs.J.G.Kerkhof-de Vries Hantumhuizen;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 09.30 u., Ds. H. Post-Knol;
It Hearrenfean
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., R.Twigt;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. J. Kramer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A.A.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw. ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen; Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Jobbegea/Skuorregea/Hoarnstersweach
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Koatstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., J Glas;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumersweach
Baptiste , De Thuishaven, 09.30 u., Br. L. Beuneker ;
Grifformeard, Gereformeerd, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Herfoarme, Hervormd, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., ds. W. Greven;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. R. den Dekker;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Eddy Douma;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Aan het front; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Jaraima ;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Zomer in de Stadskerk;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Maj. F. v.d. Werf, Leeuwarden;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., ds. J.J. Verwey; De Morgenster, 16.30 u., ds H.J. Siegers (Sneek);
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 09.30 u., Gerko Last; Bethelkerk, 16.30 u., Ds.H. Siegers;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., envoy Immy Hoekstra;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G. Wessels, Stiens; De Schakel, 09.30 u., ds. H. Post-Knol; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Rooms-katholyk, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Soarchynstelling , De Hofwijck, 19.00 u., da. T. Reichmann;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Ljussens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Makkingea/Frieslands End
*, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., ds. A.M. Langhout;
Makkum
Menist, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., dhr. C. Vasn Rijn Sneek;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. Th. Korteweg;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. van der Meer, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijega/Opeinde
Herfoarme, Hervormd, 09.30 u., ds. J. Huitema;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Pastor B van Brug;
Nijemardum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., ds. O Kerssen;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 09.30 u., dhr. P. Luhoff uit Sneek; Maranatha, 17.30 u., dhr. C. Hanemaayer;
Nijlân
PKN, PKN, 09.30 u., ds R.P. Wind;
Noardburgum
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Gert Elzen;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L. v/d Heide Leek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. D.J K.G. Ruiter. Gez. met CGK in Feanwalden;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 09.30 u., Ds. A. van Harten - Tip (Smilde); vGKN, 19.00 u., Mevr. I. Baron (Veenhuizen);
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., ds. W. Heeren; Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 09.30 u., Stud. N.Dijksterhuis;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. J. Schimmel, Spijk;
Offenwier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Mevr. Scholten -Dijkstra. , Thema: leesdienst; Hervormde kerk, 09.30 u., B. Smedes;
Parregea
PKN, PKN, 11.00 u., ds. M.C. Mook, Thema: zomerdienst ;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. T. Oomens, dienst in It Anker;
Penjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., dhr. S.J. Elzinga;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Da.J. van der Veen;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 11.00 u., ds. G.J. Weessies;
Rottefalle
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., zr. L. Ammerlaan-Ruinen;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. G. Venhuizen uit Nijesleek in Dorpskerk;
Sânfurd
PKN, Sandfirden, 19.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Seisbierrum/Pitersbierrum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. J. de Haan;
Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.G.J.Capellen; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds..J. Capellen;
Skearnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. L. Weima;
Skerpenseel
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W. Pastoor, Steenwijk;
Snits
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Allart Dijkstra uit Sneek;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., T. Hoekstra, Thema: Leesdienst; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. D.J. Steensma;
Frije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. J. Bönker;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Peter Wijngaarden;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., drs. A. Gorter;
Soarchynstelling , Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. E.Kuiper-Groeneveld;
St. Jansgea
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dienst te Delfstrahuizen;
Starum
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., mw. M.E. Folbert - Ternaard;
Surhústerfean
CGKV, CGKV, 09.30 u., B. v.d. Meulen; CGKV, 14.00 u., B. v.d. Meulen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds J. Kooistra;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., ds. G. Borger;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds Nel van den Briel;
Terbant
Yntertsjerklik, Terbantstertsjerke, 10.00 u., dhr. H. Veldhuis;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Toppenhuzen-Twellingea
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds. A. van der Honing;
Tsjom
PKN, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds. J.C. Dondorp;
Twizel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. A ten Napel Joure; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. A ten Napel Joure;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Regenboog, 09.30 u., H.J. Siegers; De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst;
PKN, Hervormde Petruskerk, 09.30 u., J Glas;
Twizelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop. F Pierik; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. C. Hoek;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw dr G.H. Borger-Koetsier;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da. N. van den Briel / Oudeschoot;
Wâldsein
PKN, De Karmel , 09.30 u., Mw. A. Adema;
Wâlterswâld
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., Ds. B. J. vd Kamp; Hervormd, 14.00 u., Ds. B. J. vd Kamp;
Hersteld Herfoarme, Hersteld Hervormd, 11.15 u., ds. H. de Greef; Hersteld Hervormd, 15.45 u., ds. H. de Greef;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., dhr. E. de Jongh uit Rhoon;
Wergea
Rooms-katholyk, Martinuskerk, 09.30 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Wikel
PKN, PKN, 09.00 u., ds. S. Boukes;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 11.00 u., ds. L. Weima;
Wolvegea
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., dhr. R. Schonewille, Geesbrug;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Wûns
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. van der Linden;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., da. Y. Slik;
Wynjewâld
Herfoarme, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds.G. de Fijter; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., ds.J.J.A. Geerts;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Wytmarsum
Soarchynstelling , Aylva State, 14.30 u., dhr. H. Giliam;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;

Friese diensten

zondag 21 juli


Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 11.00 u., ds. J.F. Kroon;
Fryske Peallen
Grifformearde tsjerke frijmakke, de Paedwizer, 09.30 u., ds. M. Tel, Zaltbommel;
Hjerbeam
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., pastoor B. v.d. Wal, M.m.v: kofje nei;
Jorwert
*, Radboudkerk, 09.30 u., ds. H. Wagenaar;
Koarnjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., Dhr. G.W. Abma;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. M.Tel;

Bijzondere diensten

zondag 21 juli


Achlum/Hitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Hibma, Thema: Bij de kerk van Arum;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 10.00 u., Ds. W. Roseboom;
De Tynje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Vlasblom, Thema: Zomerdienst in Oldeboorn;
Dokkum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Drachten
Baptiste , Elim, 10.00 u., Cor van Waveren;
Harns
Menist, Doopsgezind, 15.00 u., gemeenteleden, Thema: liederen voor het hart;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., J Vlasblom en P Rozeboom, Thema: Openluchtdienst in Aldeboarn.;
Nijhuzum
*, Nijhuizumer tsjerkje, 19.30 u., drs. A. Althuis, M.m.v: Crescendo Workum;
St. Anne
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., Pastor Lieuwe Wijbenga, Thema: Bildtse Dienst;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 20 juli


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 21 juli


Beetstersweach/Olterterp
Soarchynstelling , Talant Trefpunt, 10.30 u., ds. Annemarie Klomp-Hogeterp;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. Wim Smit, H.A. ;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. H. Scherphof; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
St. Jabik
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A. Altena;
Tenna: Itaalje
*, RK-kerk, 09.00 u., * *;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., kand. V.S. van der Meer; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. D.J. Diepenbroek;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. L. v.d. Ven;
Zuidhorn
Evangelysk, Maranatha, 10.00 u., Dhr. R. Kuipers;
Kristengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;