zaterdag 22 januari


Ljouwert
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Wim VerWoerd , Thema: "Yitro Jetro";
Snits
Messiaanske gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Simon van Dijk, Thema: Jitro - Jethro;

zondag 23 januari


Achlum/Hitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Hibma, Thema: In de kerk van Arum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., dhr. M. Schippers.;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. R. Dragstra;
Aldegea (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk, H.A. ;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Akkerboom Mevr.;
Aldskoat
PKN, Sionskerk, 09.30 u., Dorette van Houten;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. T. P. M. Oomens, Thema: kerk Oudwoude;
Appelskea
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., J. Koops, Kollum;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., ds. J. de Haan;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., * *;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. J. van Dijken, H.A. ;
Blauhûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Boalsert
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Harm Jan Heeringa;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
Kristengemeente, Petra, 10.00 u., Gerke boersma, Thema: Galatenbrief.;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. Alfons van Vliet; Martinikerk, 09.30 u., ds. M. Mook;
Britsum
PKN, De Hoekstien Britsum, 09.30 u., Da. M. Mazereeuw;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. H.H. Klomp; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. H.H. Klomp;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds.G Timmer;
Bûtenpost
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G.A. Heek;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G. van Helden;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.H.de Greef; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.H.de Greef;
De Gaastmar
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. Boomsma;
De Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. H. van den Bosch, Thema: Viering Heilig Avondmaal, H.A. ;
De Jouwer
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. de Jong, Scharnegoutum;
De Lege Geaën Gau
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., Mevr. H. Dijkstra, Koudum;
De Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E. van den Noort; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 15.30 u., ds.G.H. Vlijm; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken;
De Tynje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., zangdienst, Thema: Zangdienst;
De Westereen
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Frans van Herwijnen;
De Wilp/Sigerswâld
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Dhr JJ Hoefnagel;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Gastsprekers,oudsten en leden van de gemeente F-B;
Kristengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is goed, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., Verbaas;
Drachten
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jerry Thuis; Bethel, 11.30 u., Jerry Thuis;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde gemeente, 15.00 u., Leesdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., ds. P. Groen; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Martijn Dekker ;
Herfoarme, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. D. van Ruiten, H.A. ;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
PKN, De Schakel, 19.30 u., ds. K. van Marrum, M.m.v: Duo "Eaglefield"; Grote Kerk, 11.00 u., ds J.D. Kraan; Oase, 09.30 u., mevr. Rudie Koetje; Zuiderkerk, 10.00 u., onbekend;
Drachtsterkompenije
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor Ageeth de Vries, Thema: Alleen online te volgen via onze website;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Student E. Hooghiemstra, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds-J-G-Arensman, H.A. ;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Drylts
Evangelysk, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Eanjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds T. Deelstra;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. I. de Rouwe;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Easternijtsjerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., dhr. J. van der Meer;
Easthim
PKN, Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare, 09.30 u., Gerrit J.D. de Haan, Thema: Dienst vanuit de Johanneskerk te Oosthem;Rechtstreeks te volgen via de rode knop op onze website: http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/, M.m.v: Organist/pianist Ludwin Hiemstra;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., mw A.-M. v.d. Plaat;
Frjentsjer
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. C. Schaafsma;
Fryske Peallen
Fuortset Grifformearden, vGKN , 09.30 u., ds. T.Heslinga;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Paedwizer, 09.30 u., ds. P.K. Meijer, Hardenberg; De Paedwizer, 14.00 u., ds. L.G. Boonstra, Harkstede;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Gerkeskleaster-Strobos
Herfoarme, Hervormde kerk, 11.00 u., ds. J. van Buuren;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J.N. Jurjens;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: Doopdienst;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harich-Rugehuzen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Mw. B. Posthumus (gezamenlijke onlinedienst met Oudega-Kolderwolde vanuit Harich);
Harns
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. Wietse van der Hoek (Hoogeveen);
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds T.P. Nap, Thema: alleen online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: alleen online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwyk/Waskemar
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Evangelysk, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr R. Tulner;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. G. Olde, Smilde; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk;
Heech
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastor Lucas Foekema;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Holwert
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., C.W. Neef;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra, Thema: Onlinedienst;
It Hearrenfean
Nederlânsk-grifformeard , Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. W. Smouter;
PKN, Trinitas, 09.30 u., Bindert de Jong;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Koudum
Folle Evangeelje, V.E.G.-gemeente Op Stap, 09.45 u., Paul de Groes;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Overstijgende vreugde | Vreugde voor het leven; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Tiemen Westerduin;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. U. Zwaga, Mantgum;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 15.30 u., Leesdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., ds. S.S. Braaksma; De Morgenster, 15.30 u., ds. A.A.J. de Boer;
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser, H.A. ;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., Hans Agteres;
PKN, De Schakel, 09.30 u., ds. E. Asscher, H.A. ; Grote Kerk, 10.00 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 12.00 u., ds. J.J. Stegeman, Thema: Jacobijner Noen;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Peter Elzinga, H.A. ; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma;
Ljussens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. J. Douma-v.d. Molen, H.A. ;
Makkum
PKN, Van Doniakerk, 09.30 u., regio;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds. C. Bark-Bakker;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 09.30 u., dhr. P. Luhoff uit Sneek;
Nijlân
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher;
Noardwâlde
Fuortset Grifformearden, vGKN, 09.30 u., Ds. S. Maliepaard (Barneveld);
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. J. Zwart; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. W. Veldman, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., dhr. P. Knijff;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., ds H. Strubbe;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., Pastor Wia Marinus;
Seisbierrum/Pitersbierrum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Pastor Martha Kroes;
Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sleat
PKN, PKN, 10.45 u., Prop. A. Schep,Groningen;
Snits
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma, Thema: jongerendienst;
Frije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. G. Grit;
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Starum
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Verwaal;
Surhústerfean
CGKV, CGKV, 09.30 u., Albert-Jan Dorst; CGKV, 14.00 u., Albert-Jan Dorst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger, Thema: Heilig Avondmaal;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Twizelerheide
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Ds G. van Wieren, H.A. ;
Tytsjerk
PKN, PKN, 11.00 u., ds. Binne van der Boon;
Wâlterswâld
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., drs. A.J. Fraanje; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., Ds. A. Elverdink;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Wikel
PKN, PKN, 09.15 u., Prop. A. Schep;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds Klaas van Marrum;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Wolvegea
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mw R.K. Schoonveld-vd Zwan;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. L. Westra;
Wynjewâld
Herfoarme, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds W. van der Wind Vlagtwedde; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. F. Pierik, Drachten;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma, H.A. ;

Friese diensten

zondag 23 januari


Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. G. v.d. Galiën, Akkerwoude;

Bijzondere diensten

zondag 23 januari


Burgum
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., dhr. G. Ytsma uit Noardburgum;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da. Dingena Hasper, Thema: oecemenische dienst;
Ljouwert
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mw. I.J. de Vries-Waterham, Thema: Themadienst jeugd;
St. Anne
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., ds. M. v.d. Veen en mw. M. Wewerinke, Thema: Oecumenische viering;

Diensten buiten Friesland

zondag 23 januari


Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. C.J. van den Beukel ;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.J.A. Mol;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg;
Snits
Rooms-katholyk, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. T.H. Huttenga;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., kand. J.K. Abbink; Eben Haezer, 19.00 u., kand. J.K. Abbink;