woensdag 22 maart


Easterein
PKN, Martinikerk, 19.30 u., ds. Nicolette Vlaming, Thema: Vesper;

donderdag 23 maart


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

vrijdag 24 maart


Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 19.30 u., Israël en de Bijbel: Br. Christian Stier, Thema: Jesaja 53;

zaterdag 25 maart


Blauwhuis
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "En Hij riep";
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Sneek
*, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., ds. Klaas Goverts, Thema: Wajikra - En Hij riep;

zondag 26 maart


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. Roepers, Thema: in de kerk van Hitzum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 11.00 u., ds. S. Ypma Franeker.;
Aldeboarn
*, Doelhoftsjerke, 9.30 u., * *;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M.T.P.M. Oomens, Thema: kerk Westergeest;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Blije
*, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds J. v.d. Boogaard.;
Blije/Holwerd
*, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds S. de Vries; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. D. de Jong;
Boelenslaan
*, Voortgezette Gereformeerden, 10.00 u., Br.M.Claus;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Harm Jan Heeringa;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Arie de Jong;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., * *;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Andreas Leha;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Muilwijk;
Boornbergum-Kortehemmen
*, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. R.E. Nummerdor;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., Drs.M.B. Visser; Petrusgemeente, 14.00 u., Ds.J.Oosterbroek;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 09.30 u., Theun vd Velde;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. G. A. Heek in raadzaal gemeentehuis;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G. van Helden;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Burgum
*, Vrije Baptistengemeente Burgum (Glinstra State), 10.00 u., Eredienst; Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., dhr. J. van der Meer uit Drachten;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. H.J. de Groot, Thema: 5e zondag vd 40 dagentijd, M.m.v: Muziekensemble o.l.v. Ep Willems; Kruiskerk, 19.00 u., ds R. Tuitman, Thema: zangdienst;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds. J. Stander;
Cornjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., Dhr. B. Gerritsma uit Britsum;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr. R. Colijn; De Ontmoeting, 14.00 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. N. Berntsen, Leeuwarden;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Vitustsjerke, 09.30 u., Ds Peter Ros;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. H.H. Klomp; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.H. Klomp;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Jan de Jong ;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., mevr G Hovius Dijkstra Ureterp;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.J.T.H. Velema; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.J.T.H. Velema;
Evangelisch, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., J.Tanoesetiko;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. B. Haanstra;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., . .;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. T. Braam;
Drachten
*, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Harry van Wieren;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Christengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 10.00 u., * *, Thema: Kom naar de Raai 200 in Drachten, al wie een wonder nodig heeft, of een doorbraak.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. A. Kruizinga; De Fontein, 14.00 u., ds. J.J. Verwey;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik;
PKN, De Schakel, 09.30 u., ds. J.Elzinga-Bakker, M.m.v: Harmonica zangers ±De Kloosterzangers; Grote Kerk, 10.30 u., ds. J. van Slooten; Oase, 09.30 u., ds. P.L. Smilde; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. A. van Setten-Ruhrwiem ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Marten Visser, Thema: Zendingsdienst; Bethel, 11.30 u., Marten Visser, Thema: Zendingsdienst; Bethel, 19.30 u., Joël Ricardo, Thema: Radicaldienst;
Drachtstercompagnie
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor I. Baron, Bakkeveen;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. B.L.P. Tramper; Hervormd, 14.00 u., ds. B.L.P. Tramper;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., P. Zuidema;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds-T Noort;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Eanjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds W. Veltman;
Earnewâld
*, PKN Earnewâld Eben Haëzer Kerk , 09.30 u., Mevr. E. Stellingwerf;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. A. van der Honing;
Easterlittens
Protestantse gemeente, Protestantse gemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., Mw. C. Akkerboom;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., mw. F. Wesseling;
Easternijtsjerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Geert van Wieren;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor H. Plantinga-Folkertsma, Thema: Gezamenlijke dienst met en in Parrega;
Feanwâlden
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., ds. E. van der Veer, Thema: kerk-, school- en gezinsdienst;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar Ien, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Franeker
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. T. Hibma;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. C. Schaafsma; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Ritske Tulner, Wâlterswâld;
Frieschepalen
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., dhr. H.Bosma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Paedwizer, 09.30 u., ds. H. Offereins; De Paedwizer, 14.00 u., ds. G.O. Sander;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds. S. Leene;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., dhr. Gooitzen Riemersma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., Ds. P. Hulshof;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: 5e zondag 40-dagentijd;
Hantum
*, Prot. Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Harich-Ruigahuizen
*, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. R. Voogd, Oudega (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. G.Timmer, M.m.v: Naast de kerkdienst voor de jeugd Kingkids;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., br. Fré Riepma; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. D. de Jong, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Evensong, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk (tot 1 april in Almenum), 09.30 u., ds T.G. van der Linden;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr A. Kroes; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Arjen vd Vaart;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., B Smedes,Surhuisterveen;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. D. Kisjes - de Vries ;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Goede Herder kerk, 09.30 u., Coen Nuijten;
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds. Pieterjan de Buck, Thema: Werken van barmhartigheid; Trinitas, 17.00 u., ds. Dorette van Houten, Thema: Geloof en creativiteit;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 10.00 u., Mv L de Vries;
Holwert
*, Doopsgezind, 09.30 u., ds A. Rekker;
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., Mw. A Hoekstra-Rondaan;
Hurdegaryp
*, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds H. Hiddink;
Ie
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. C.W. Neef Kollum;
IJlst
*, PGIJ, 09.30 u., ds. J. Miedema;
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Joël van der Kuur;
Ingelum
Protestantse gemeente, PKN Ingelum, 09.30 u., Dhr. H. Hansma;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Verkerk, Montfoort;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., Ds.Jelle Vonk;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. H. Bakhuis; Oosterkerk, 17.00 u., ds. R. Praamsma;
Kollumersweach
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Charles Campbell; Prot. Gem. Kollumerzwaag, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Harold ten Cate;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.A.T. van der Kooi Driebergen ;
Volle Evangelie, V.E.Gemeente - Op Stap, 09.45 u., Ds. K.D. Goverts, M.m.v: Zangdienst Rineke Vos;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Stephan Rothuizen;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. Herman Carlier; Bethelkerk, 16.30 u., drs. Bart Visser;
Christengemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., br. A. Dijkstra;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Harm Renkema, Thema: Gezond geven: een levenskunst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 10.00 u., student Lyanne de Haan-Wilts; De Morgenster, 16.30 u., ds. M.B. Visser / Bethelkerk;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ds. A. Verschuure;
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 09.30 u., ds. R. Douma; GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 14.00 u., ds. R. Douma, Thema: locatie Swettehiem;
Leger des Heils, Leger des Heils, 09.30 u., kapt. Jeroen Herben;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., Christian Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. Alfons van Vliet, M.m.v: kidskoor Spetters; De Schakel, 09.30 u., ds. W. Keuning; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. E.J.M. Peersman, Kollumerzwaag;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal, M.m.v: Johannes Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Anne Velema;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. H.M. Jager, Purmerend;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Peter Elzinga; Oase, 09.30 u., Ds. H. Strubbe, Wommels;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., Prop. C.P. Bakker; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.E. de Waard; Protestantse Gemeente Lemmer, 09.30 u., Ds. F. Wesermann;
Ljussens
*, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Menorahcommissie, Thema: Uit liefde voor jou;
Lytsewierrum
*, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., J. van der Wal;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., ds.mw.E.C. Rooseboom;
Mantgum
PKN, Mariakerk, 17.00 u., * *;
Marrum
*, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Mw. R. van der Wal-van Akker;
Menaam
PKN, Protestantse Gemeente Menaam, 09.30 u., J. Hania-van der Kooi;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 11.00 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk (Molkwerum), 09.30 u., ds. W.L. Andel;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., dhr. L. van der Ven;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. P. Boomsma;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. S. de Boer uit Emmeloord;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Drs. J.L.de Haan, Sint Annaparochie;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Alex ten Cate, Thema: Zendingsdienst, M.m.v: Gospelgroep "The Rising Hope";
Noordwolde
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. Douma v.d. Molen (Leek);
Oosterwolde
*, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. J.S. Kortleve;
Oosthem
PKN, Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare, 09.30 u., mevr. H. Dijkstra, Koudum, Thema: Dienst in Johanneskerk, Oosthem; Koffiedrinken na de dienst;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. N. Pronk;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v. Olffen;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Poot;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., ds. P. Boomsma;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. Dorette van Houten;
Rottevalle
*, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds Nel van den Briel;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. Aukje Westra;
Sexbierum/Pietersbierum
*, Prot. Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Kees Postma, Thema: Dwars door de Bijbel in een uur.;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., Ds. S. Boukes;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. A.A.J. de Boer; Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Piet Bakker; VBG de Fontein, 10.00 u., br. M. Deleu;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Marije Mazareeuw;
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., Dhr. P. Knijff ;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., Ds. W. Andel;
Steggerda
*, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. G.J. Heeringa, Dronten.;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. F. F. Fink - Burgum;
Surhuisterveen
*, De Lantearne, 10.00 u., Martin Dol;
CGKV, CGKV, 09.30 u., Albert-Jan Dorst; CGKV, 14.00 u., Albert-Jan Dorst;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., viering zonder voorganger ., Thema: Eigenwijs;
PKN, De Flambou, 10.00 u., Ds. Hans de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Lieuwkje Cnossen, Kollum;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. E. de Jongh;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., Mw. J. Kerkhof;
Tijnje/Terwispel
PKN, Terwispel, 09.30 u., Ds. F. W. Verbaas;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. W. Feddema; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds.F. Pierik;
PKN, de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Tzum
*, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds J.C. Dondorp / gastpredikant uit Franeker;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Mevr. R. de Vries-Martini;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. Jaap Meijer, Bennekom;
Wâlterswâld
*, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., ds. G. Timmer; Hervormd, 09.15 u., * *; Hervormd, 14.00 u., * *;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. S. Boukes;
Wijnjewoude
*, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. S. Ypma, Franeker;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Wjelsryp
*, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. F. de Hoop;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mv. M. Veluw, Kampen, Thema: 5e zondag 40-dagen tijd;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., Sietske Poepjes, Thema: Preek fan de Leek;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds I. van der Pol;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

Friese diensten

zondag 26 maart


Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Hinke Post-Knol, M.m.v: Itenser Sjongers;
Jorwert
*, Radboudkerk, 10.30 u., ds. H. Wagenaar, M.m.v: jeugdcommissie;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Grutte- of Jacobijner Tsjerke Ljouwert, 19.00 u., ds. S. Ypma, Thema: Fryske Fesperfiering mei Peter van der Zwaag (oarge), Theo Boelens (fluit) en Giny Hopster (lêzingen), online: www.jacobijner.nl;
Rinsumageast
*, PG Claercamp, 11.00 u., ds W. Veltman;

Bijzondere diensten

zondag 26 maart


Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, De Mande, Bakkeveen, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai;
Bolsward
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Rob Favier;
De Westereen
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 10.00 u., ds B. Terlouw, M.m.v: Gryn en omrop fryslan;
Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., eigen leden, Thema: chassidische vertellingen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Alfred Brink;
Leeuwarden
PKN, Grote Kerk, 12.00 u., ds. J.-J. Stegeman, Thema: Jacobijner Noen;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon, M.m.v: muziekband FOCUS ;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., inspiratiegroep ;
Winsum
PKN, Annatsjerke, 10.00 u., viering zonder voorganger ., M.m.v: New Creation Joure;
Ysbrechtum
*, PKN Ysbrechtum, 09.30 u., ds. Marije Mazereeuw;

Diensten buiten Friesland

zondag 26 maart


Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 19.00 u., ds. Christiaan Baan;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. H. Kruijmer Wapenveld; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. A. de Vries; Herv. gem. Opende-Kornhorn, 09.30 u., ds. H. van Wingerden, Stedum;
Visvliet
*, Gereformeerde kerk, 11.00 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand.W. Kos; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. G.K. Terreehorst;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. A. Metselaar;