dinsdag 21 september


Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Paul Rijskamp, Thema: "Loofhuttenfeest 1e dag";

donderdag 23 september


Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 25 september


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Mirjam Obermeyer;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Simon van Groningen, Thema: "Soekot dag 5";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zondag 26 september


Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Dhr. J.P. Schoon ;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Peter Kitsz;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. G. Groeneveld, Thema: Meartalige Tsjinst 4e zondag 40 dagentijd, M.m.v: Jannie Brandsma;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G.A. Heek;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Folkert van der Ploeg ( ook via livestream);
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen, Thema: startdienst, M.m.v: Moniek en Mirjam;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.H.Dijkstra.;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: Jezus leeft, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Ds. S. de Jong; De Fontein, 14.00 u., Ds. A.A.J. de Boer;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. A.H. van Mourik;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Gor Katchikyan, Thema: Zendingsdienst, M.m.v: Livestream; Bethel, 11.30 u., Gor Katchikyan, Thema: Zendingsdienst; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., Han Jansen, Thema: Radical;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen, H.A. ;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: Startzondag - via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.15 u., ds. J. Jongsma, Thema: Startzondag - via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., sing-in / zangdienst, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D-s-W-Veldman;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. S. Aardema, Thema: Gez. dienst met Parrega te Parrega;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 10.00 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. C. Schaafsma; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat, Leeuwarden;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., br. E. Hooghiemstra; de Paedwizer, 19.00 u., ds. Jac. Ophoff, Zwolle;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., pastor B.Smedes;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds C.C. Wessel;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Alle pastores - startdienst, Thema: Van U is de toekomst;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. D. van den Bosch-Heij;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds.L.Fabriek (Dokkum);
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. A.A.J. de Boer;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Theo Niemeijer;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., br. P. Zuidema, Roden gezamenlijke dienst; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Peuter- en Kinderkerk in de Baptistenkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 14.00 u., Gezamenlijke dienst in de Kruiskerk;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ruben Van Koningsveld;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds.D. Posthuma, Burgum;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., Commissie Nieuwe Diensten;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Leeuwarden
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. Christine Schlette;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Is geloof alleen niet genoeg?; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Jaraima de la Merced;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., drs. M.B. Visser; De Morgenster, 16.30 u., ds. G. Bruinsma;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk; De Schakel, 09.30 u., ds. J.M. Baaij, ds. M. Hage en ds. L. Geijlvoet, Thema: Startzondag; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 12.00 u., ds. R.E. Nummerdor, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Arjen Lont * Startzondag - via inschrijving / livestream zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E. van den Noort; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.J. de Jong;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Dh. G. Visser Walterswald;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk, 09.30 u., Joke van Voorst;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. E.A. Knoeff uit zwartsluis, H.A. ;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.C. Dondorp Franeker;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. B.G. Keizer;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Majoor F. van der Werf;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. M. Jans;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. M.J. Koppe, dienst in It Anker, H.A. ;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., mevr. Gerda Bekius uit Drachten;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Sloten
PKN, PKN, 11.00 u., ds. J.M. Peschar;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma, Thema: Michazondag;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. M. Jans;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. J. Finnema;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, H.A. ;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 11.00 u., ds E. Rooseboom;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Oberink; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. G. Oberink;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. ds. Foekje Fleur Fink/ Burgum;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., C. Akkerboom-Hondema, M.m.v: dhr. W. Broer ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. T. Dijkema; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds Procee Vledder;
Vlieland
PKN, PKN, 11.00 u., mw A.-M. v.d. Plaat, Thema: intree;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. G. Mulder; Hervormd, 14.00 u., ds. G. Mulder;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds. W. van der Wind Vlagtwedde; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds. G. van den Berg Grafhorst;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. J.C. Overeem;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. van der Linden, Harlingen;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mv. M. de Groot, uit Kampen;

Friese diensten

zondag 26 september


Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., ds. J.v.d. Meer, Akkrum;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., Ds Jan Kroon, Thema: Oanreitsje, M.m.v: Itenser Sjongers;

Bijzondere diensten

dinsdag 21 september


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma, Thema: 1e dag loofhuttenfeest;

zondag 26 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. de Haan, Thema: in de kerk van Achlum;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., mw. G. Bies;
Buitenpost
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G.van Helden en ds. R.van Dam, Thema: Startzondag: Van U is de toekomst;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 10.15 u., Pastor Ageeth de Vries, Thema: Locatie Goudberg 5;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Bevestigingsdienst;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. R. Walinga, Leeuwarden;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., dhr L. Blees;
Warten
PKN, Gereformeerde PKN Kerk, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Startzondag , M.m.v: ds. A. Buizer- Tchiengang ;

Diensten buiten Friesland

zondag 26 september


Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.J.A. Mol;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw dr G.H. Borger-Koetsier;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., drs. T.A. Huttenga;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. D.J. Diepenbroek; Eben Haezer, 19.00 u., kand. J.K. Abbink;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. W. Smit ;