donderdag 10 juni


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 12 juni


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jaap Bönker;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Korach";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zondag 13 juni


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H. Gilliam, Thema: in de kerk van Hitzum;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Mevr. A. de Vries;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Joel Treuren;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., A.J.J. van Vliet, Thema: Gezamenlijke Jeugddienst;
Britswert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Britswert, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor, H.A. ;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., Ds. W.J. van Gent; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., Ds. W.J. van Gent;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. G. A. Heek;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., da. E.J.M. Peersmann, Westergeest;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Aart Langevoort via livestream;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen, H.A. ;
Dearsum
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Dokkum
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God houdt van jou, M.m.v: olv lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. C. A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H. Jonkman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds T. Dijkema; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, M.m.v: Online;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 10.00 u., Theo Tolsma, Thema: Ferbiningstsjinst;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen , H.A. ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen , H.A. ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Drs-T-Simonides;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., o.a. ds. J. Wielenga, Thema: OOMD-dienst in Menaam;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., KSG;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. J. v.d. Schoot;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W. Hordijk;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. H Torenbeek;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 19.00 u., Net-niet-helemaal-tentdienst op verschillende locaties, Thema: B&Bbus;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., br. Jan Jacob Hoefnagel (Sneek), H.A. ;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bert Rietberg;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel viering Heilig Avondmaal;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. I. v.d. Ploeg;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga; Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., br. J. de Jong, Scharnegoutum;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., drs. T.A. Dorrepaal;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds L. Adema, H.A. ;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Leeuwarden
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: G.O.A.T. Grootheid opnieuw gedefinieerd; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., G. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mw. P.A. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. P.R. Beintema, Leeuwarden; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.J. Stegeman, H.A. ; Grote Kerk, 17.00 u., * *, Thema: Choral Evensong, M.m.v: Schola Liturgica Leeuwarden; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Arjan Zantingh - via livestream / inschrijving zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.H.. Born; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., prop.J.J. van der Meulen;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. van Buuren, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds G. van Wieren, H.A. ;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 10.00 u., Martin Dol, M.m.v: André en Rianne;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., ds. S. de Jong;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in It Anker;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.D.J.T.Hoogenboom; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.D.J.T.Hoogenboom;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., ds. H.P.J. Schormans / gastpredikant uit Amersfoort, H.A. ;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier, Thema: Heilig Avondmaal;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. B. Smedes;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. C. Bark-Bakker, Thema: Online viering;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., proponent H. A. Kramer; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds B. Terlouw;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., da. C. Nicolay, H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., Kandidaat P. Zuidema;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds P.Verhoeff, Alkmaar;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., ds. A Elverdink, H.A. ; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. E. C. de Waard; Hervormd, 14.00 u., Prop. E. C. de Waard;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. H.P.J. Schormans, H.A. ;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr. M. van Heijningen, Thema: Viering HA; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Dhr. M. van Heijningen, Thema: Dankzegging HA;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. Nijendijk Harlingen ;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: HA, H.A. ;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

Friese diensten

Er zijn aankomende zondag geen Friese diensten

Bijzondere diensten

zondag 13 juni


Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., de drie Musketiers;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 14.00 u., Ds. R. B. Workel;

Diensten buiten Friesland

zondag 13 juni


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. C. Hoek;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., kand. J.K. Abbink; Eben Haezer, 19.00 u., dhr. J. de Boer;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., ds J. Kooistra;